40s先黎失戀,唔知仲會唔會遇到喜歡嘅人…… 差不多1年了,這些日子用工作來療傷……放下了,應該可以勇敢再愛……可是那個《他》還未出現……


Log in to reply