Club One定去酒店擺好 ?  • 一萬蚊一圍嘅budget , 想擺15圍 , 去邊擺好D呢 ?  • 咁有得揀就梗係去酒店好啦 , 話晒感覺都比較decent同埋高級D,一萬蚊圍酒店有呀,我最近book左去逸東酒店擺都係呢個價,仲要有全新ballroom可以用,所以你一於搵下酒店好過啦


Log in to reply