Bra手洗真係耐用啲? • 我份人本身就比較懶
  所以一直都係用機洗BRA~
  但好多sis話佢地啲bra係用手洗既
  話咁樣係襟啲喎
  但我用機洗咪一樣咁著… • 最好係用手洗 咁個型會keep得好好多~ • 我用手洗呀...係無咁易"wear".. • 我以前都係用機洗,不過內衣店位小姐教我手洗方法,原來手洗都好容易會出錯,以為手洗就得其實最緊要係唔好擰乾揸乾,內衣店小姐話咁就同機洗冇分別喎,話因為wire都會擰埋。叫我要用毛巾吸乾個bra就唔怕滴水又唔會整壞個bra。我以為佢賣既係功能內衣先要咁麻煩,原來所有bra都要咁。 • 用手洗襟好多 我一直用手洗
  不過bra都唔可以一直唔換 • babyisyou said:

  我以前都係用機洗,不過內衣店位小姐教我手洗方法,原來手洗都好容易會出錯,以為手洗就得其實最緊要係唔好擰乾揸乾,內衣店小姐話咁就同機洗冇分別喎,話因為wire都會擰埋。叫我要用毛巾吸乾個bra就唔怕滴水又唔會整壞個bra。我以為佢賣既係功能內衣先要咁麻煩,原來所有bra都要咁。

  功能內衣好著嗎?
  我有啲副乳聽人講可以改善到 • stephjj said:

  用手洗襟好多 我一直用手洗
  不過bra都唔可以一直唔換

  呢個我都有聽過!好似要4 5個月換一次?? • tiffanyyu said:

  babyisyou said:

  我以前都係用機洗,不過內衣店位小姐教我手洗方法,原來手洗都好容易會出錯,以為手洗就得其實最緊要係唔好擰乾揸乾,內衣店小姐話咁就同機洗冇分別喎,話因為wire都會擰埋。叫我要用毛巾吸乾個bra就唔怕滴水又唔會整壞個bra。我以為佢賣既係功能內衣先要咁麻煩,原來所有bra都要咁。

  功能內衣好著嗎?
  我有啲副乳聽人講可以改善到

  我都係買左一個月左右,
  但著緊個間又幾貼身,
  最好係佢個到有一對一試身,
  D姐姐教埋我點撥肉,推走番舊副乳!
  sis去睇下囉叫Braologie • 一對一試身咁幾好


Log in to reply