graddin新手一問...雙眼皮既問題… • '小妹黎緊會參與人生第1個…
  亦希望係最後一個既graddin
  有件事想請教下大家...係關於癡雙眼皮膠紙既…
  想問下各位…知唔知邊款好用?
  同埋膠紙好定膠水好?
  因為時間比較趕急…
  所以希望大家可以盡快回答下我啦!! >_<


Log in to reply