SL 定位是什麼?  • HI, 我諗我開始左一段SL 關係, 但唔係太識處理自己個位置, 其實個定位係點? 佢果邊老婆既事, 同我和老公既事, 係咪唔可以過問同討論?


Log in to reply