Halo 我仲係學生黎,只做短期~~有report • Halo 我仲係學生黎,只做短期~~有report
  時間要大家要配合下
  只做短期,wechat有全身相
  100% no agent
  如假相,唔收你錢,咁最公平^^
  包bj no dom, ML,shower,kiss
  價錢會係wechat show
  My wechat +85268940752