want sl +$$ support, no sp  • 新一年想搵新sl,3x男sl比較好,4x怕溝通上夾唔來,合眼緣順眼,每個月可以$$ support到我(當然不能太少),有車出街當然比較方便更好,之前add班男人都係搵free lunch搵sp多,想搵sl男士請睇清楚對方要求先留低wechat,有興趣請留wechat傾傾,無add你就代表對你無興趣。


Log in to reply