dim sum workshop  • 今個星期會去social place上點心班 見佢地次次出既點心都好得我心
    BOOK左同個朋友一齊去玩下
    唔知有冇人JOIN過呢? 我好怕我整完唔恰得食 ><