Looking for a Pure SL  • 好多人都以為一個男加一個女就可以, 人大了才明白甚麼是自己所需, 我只需要滿足的, 盡力的, 閒時的伴侶, 我35, 希望識到各位女仔, 只想平日出黎見下, 唔痴身, 有空間, 純開心, 依家己經搵唔以前的sl, sp, 世界唔同了,但我仲停留係那時, 想識有交流的sl/sp...


Log in to reply