m問題..請比d意見  • 點解我每次m黎之後果幾日..白帶會特別多..成日急尿同熱熱咁..
    但係幾日之後就冇事..所以冇睇醫生..各位姊妹你地會唔會咁??
    我係唔係有暗病?


Log in to reply