Bus man 2!  • 如果你這認識個人 請趕快通知警察,他是非常危險的...他是有暴力傾向的, 他住在馬鞍山香港...

    Please report this man to the police if you know him...he lives in Ma On Shan Hong Kong and is very dangerous  • 冇頭冇尾,冇前因冇後果

    單方面覆述,不能持平

    之前乜事可以令佢咁嬲?講咁多粗口?

    佢唔打人,但又叫人打佢...??? 咁怪雞!


Log in to reply