Tuen Mun 做Facial,各位sis要小心  • Tuen Mun萬寶商場 有間做facial ge shop,大家要小心

    我fd 上星期去做左針清,結果成塊面腫左,仲生左好多一粒粒~

    佢帶左成個星期口罩依家仲未好番~

    我諗係間shop d野唔乾淨


    各位sis要小心