Cellbone Hydra B5 + gel  • Cellbone 隻保濕 Gel
    係萬O買咗佢隻 Hydra B5+, 因為見佢買滿7百蚊送潔面機, 所以買埋維他命C7眼精華同Rice Scrub。

    尋晚第一次用隻b5 gel, 今朝起身感覺上好似無之前咁乾, 等我隔多幾日試下唔放杯水係冷氣房入面, 會唔會都係一樣咁保濕先~


  • 有無sis分享用後感?????????????????


Log in to reply