BF 尋日同我玩左隻新既震蛋, 真係好正﹗
呢隻野個樣似榴蓮, 但D刺係好柔軟既,震起上唻好能夠刺激我粒豆豆,好快就令我出水................

http://www.hk7-11.net/shop/big5/shop/productsimg.php?cid=7&pid=1338&cart_id=20100228150352611015184753