She.com很多八痴Trader, 古古惑惑, 想出不同既古惑招數呃班無知既TG, 係有些會上當, 但唔係個個TG都禁八痴, 你地班on男唔好以為自己好能醒, 八痴就有你份.


Log in to reply