Any male (20+) want a casual phone chat? (no sex pls) • I'm a 27 girl~ • 你有乜唔開心想傾?? • what do you want to chat? • Nothing special, just a casual chat before sleep.
 • do you want msn first?


  net_jc2@hotmail.com


  thanks • ok, 你想講乜或者你想問乜 • girl


  how can i contact u? • how can i chat with you? • 咁多人想搵你傾, 唔駛我啦, bye • 調查員


  Your tone sounds like an investigator.


  I just want to chat "mou liu" thing, nothing special~


  However, I don't like to be an interviewee, keep answering questions.
 • hi nicevoice, m4matt~


  You may leave your msn and chat there first ^^ • 哈...叫得調查員就實多問題啦, 你幾時見過有人同你就調查唔係問問題而係講故事架..哈...哈 • hi ar ~~


  i can chat with u for anything ~~


  dragonfive2007@hotmail.com


  add me if u want ~ thx ~~ • 調查員


  right... so u have chosen a suitable name~ • 每個人, 每一日都會有佢自己既問題, 只係睇下你解唔解決到同睇唔睇得開...

  我要訓啦, 送首歌比你啦, 留埋個msn比你(peter_cheung01@yahoo.com.hk), 你有興趣同有時間的話可以add我, 分享下大家既人生經歷(我大過你少少啦)
  無 記 性  無 耳 性  口 多 多 ( Baby )


  何 時 才 能 期 望 一 一 改 過


  有 了 過 錯  我 再 試 過  可 不 可 ( 可 不 可 )


  爸 爸 媽 媽  從 前 亦 也 犯 錯 多


  我 怕 上 課  更 怕 那 家 課


  最 怕 計 算  答 案 有 差 錯


  明 日 到 底 會 像 怎 麼


  問 題 天 天 都 多


  Beli Bala Beli Bala 不 驚 會 跌 倒


  Beli Bala Beli Bala 爸 媽 當 我 寶


  Beli Bala Beli Bala


  天 天 身 體 會 增 高 ( 會 增 高 )


  問 題 天 天 都 多


  Beli Bala Beli Bala 改 得 會 更 好


  Beli Bala Beli Bala 小 子 志 氣 高


  Beli Bala Be


  答 案 始 終 找 得 到


  無 記 性  無 耳 性  口 多 多 ( Baby )


  何 時 才 能 期 望 一 一 改 過


  有 了 過 錯  我 再 試 過  可 不 可


  爸 爸 媽 媽  從 前 亦 也 犯 錯 多


  我 怕 上 課  更 怕 那 家 課


  最 怕 計 算  答 案 有 差 錯


  明 日 到 底 會 像 怎 麼


  問 題 天 天 都 多


  Beli Bala Beli Bala 不 驚 會 跌 倒


  Beli Bala Beli Bala 爸 媽 當 我 寶


  Beli Bala Beli Bala


  天 天 身 體 會 增 高 ( 會 增 高 )


  問 題 天 天 都 多


  Beli Bala Beli Bala 改 得 會 更 好


  Beli Bala Beli Bala 小 子 志 氣 高


  Beli Bala Be


  答 案 始 終 找 得 到


  Baby Baby Baby Baby Baby Baby


  Baby Baby Baby Baby Baby Baby


  Baby Baby Baby Baby Baby Baby


  Baby Baby Baby Baby Baby Baby


  我 怕 上 課  更 怕 那 家 課


  最 怕 計 算  答 案 有 差 錯


  明 日 到 底 會 像 怎 麼


  問 題 像 一 首 歌  心 裡 天 天 廣 播


  願 能 問 得 清 楚  開 拓 知 識 的 果


  問 題 天 天 都 多


  Beli Bala Beli Bala 不 驚 會 跌 倒


  Beli Bala Beli Bala 爸 媽 當 我 寶


  Beli Bala Beli Bala


  天 天 身 體 會 增 高 ( 會 增 高 )


  問 題 天 天 都 多


  Beli Bala Beli Bala 改 得 會 更 好


  Beli Bala Beli Bala 小 子 志 氣 高


  Beli Bala Be


  答 案 始 終 找 得 到


  Beli Bala Beli Bala 改 得 會 更 好


  Beli Bala Beli Bala 小 子 志 氣 高


  Beli Bala Be


  答 案 始 終 找 得 到


  Beli Bala Beli Bala 改 得 會 更 好


  Beli Bala Beli Bala 小 子 志 氣 高


  Beli Bala Be


  答 案 始 終 找 得 到
 • Thanks~ 調查員先生 • i want a chat...

  msn---zulu2zulu@hotmail.com • 識多個朋友...kziv_kinkin@hotmail.com