d人真係好無聊,日日用133打電話黎,等左十幾分我唔出聲,佢又唔出聲,我一出聲就收線,我用緊個台冇來電過濾,唯有比$600cut contract轉台.


Log in to reply