27 m 想找放平日或..平日..day較空閒既女性做朋友 • 我既興趣係睇戲, 美食, 和sport  有興趣入來頃下 • hi change,


  你鍾意睇咩戲多?去開邊頭睇? • 無話去開邊頭..通常就到朋友....或自己放工地點


  近排..係電影中心, 睇左明日的記憶

  我唔敢話我.睇開咩戲

  不如講下我睇左..有咩覺好睇
  Click, the pursuit of happyness, 生日快樂


  番生朱纙館

  天行者

  無間道1, 暗戰

  water world, face off, man in back

  除了..英皇...twins等.等..做個d....都有..興趣試睇