★★★★★★【anti 白獅子座】 有無版友頂唔順呢條女... 日日o係度曬命... 曬自己有幾明白男人, 曬條仔點樣日日call 佢 report 比佢, 又成日懶有見地, 但就將自己把尺加諸別人身上, 以為人人都好似佢一樣咁"幸福" 有條仔錫自己, 人人都好似佢屋企咁齊整咁溫馨... 收皮啦. 活於溫室之中, 你識d乜?? ★★★★★★


Log in to reply