Invision探索四十係洗腦課程? • 之前朋友介紹過我去上啲人生課程 增值下自己 行出黎都醒神啲 我上網睇過invision 有人話係洗腦班 好似佢果個咩"探索四十"都係啲洗腦課程 所以想問下大家知唔知呢間野係咪專出埋啲洗腦野? • 通常尼啲咪幫你增強下自信,可以點洗腦姐... • lee d野見仁見智架姐...你覺得好咪系改變自己,你吾受佢果套咪洗腦... • Katie said:

  lee d野見仁見智架姐...你覺得好咪系改變自己,你吾受佢果套咪洗腦...

  如果佢改變得我好又無所謂嘅 學野不嬲就係將d舊有concept改做新concept • Jessica said:

  Katie said:

  lee d野見仁見智架姐...你覺得好咪系改變自己,你吾受佢果套咪洗腦...

  如果佢改變得我好又無所謂嘅 學野不嬲就係將d舊有concept改做新concept

  咁你又吾使擔心,我有個朋友上完真係吾同左,平時present佢一定係最緊張果個,近排佢要present既時候吾使用稿都pre得好好 • Jessica said:

  Katie said:

  lee d野見仁見智架姐...你覺得好咪系改變自己,你吾受佢果套咪洗腦...

  如果佢改變得我好又無所謂嘅 學野不嬲就係將d舊有concept改做新concept

  你講得岩,學野就係咁架啦 • 未聽過 • abcbabc said:

  Jessica said:

  Katie said:

  lee d野見仁見智架姐...你覺得好咪系改變自己,你吾受佢果套咪洗腦...

  如果佢改變得我好又無所謂嘅 學野不嬲就係將d舊有concept改做新concept

  你講得岩,學野就係咁架啦

  以前細個我地讀書都慣左lee個模式.....所以我覺得好正常 • 我聽過呢個, 但真係有用咩? • Naomi said:

  未聽過

  我都未...好似幾特別咁 • 係學啲咩咖? 有冇人上過分享下detail? • ryanmamama said:

  我聽過呢個, 但真係有用咩?

  見d fd都上過....等我下次問下係點架先.... • Mignon said:

  Jessica said:

  Katie said:

  lee d野見仁見智架姐...你覺得好咪系改變自己,你吾受佢果套咪洗腦...

  如果佢改變得我好又無所謂嘅 學野不嬲就係將d舊有concept改做新concept

  咁你又吾使擔心,我有個朋友上完真係吾同左,平時present佢一定係最緊張果個,近排佢要present既時候吾使用稿都pre得好好

  我有FD都上過呢間
  見佢上完個人真係正面左好多 • 如果可以增強自信我都想上下 • Silvia said:

  Mignon said:

  Jessica said:

  Katie said:

  lee d野見仁見智架姐...你覺得好咪系改變自己,你吾受佢果套咪洗腦...

  如果佢改變得我好又無所謂嘅 學野不嬲就係將d舊有concept改做新concept

  咁你又吾使擔心,我有個朋友上完真係吾同左,平時present佢一定係最緊張果個,近排佢要present既時候吾使用稿都pre得好好

  我有FD都上過呢間
  見佢上完個人真係正面左好多

  咁都幾好咁喎~ • 等你消息!!!!

  chingching said:

  ryanmamama said:

  我聽過呢個, 但真係有用咩?

  見d fd都上過....等我下次問下係點架先....

  等你消息!!!! • 如果樓主係有時間既上下D增值課程都好既 • Silvia said:

  Mignon said:

  Jessica said:

  Katie said:

  lee d野見仁見智架姐...你覺得好咪系改變自己,你吾受佢果套咪洗腦...

  如果佢改變得我好又無所謂嘅 學野不嬲就係將d舊有concept改做新concept

  咁你又吾使擔心,我有個朋友上完真係吾同左,平時present佢一定係最緊張果個,近排佢要present既時候吾使用稿都pre得好好

  我有FD都上過呢間
  見佢上完個人真係正面左好多

  香港人咁多負能量 正面啲都好 • 123robbie123 said:

  係學啲咩咖? 有冇人上過分享下detail?

  係LO
  上D咩架?? • kimmicheung said:

  如果可以增強自信我都想上下

  如果真係有用我都想上


login to reply
 

looks like your connection to she.com messageboard was lost, please wait while we try to reconnect.