Happy Birthday~祝願所有人同我同一日生日的朋友仔生日快樂~身體健康... • 最重要就係多謝你地愛鍚我的每一位朋友, 真係開心的~

  收到晒你們的祝福~感覺自己真係好幸福的, 原因有你們的愛鍚及最重要多謝你們的禮物同生日飯. 我永遠都會記得你地對我的關心及尊重...因為相識不是長, 但係係自己最失落的時候, 你地都會撐我及俾信心我. 老土的一句, 都要多謝佢的對待, 如果唔係點會有你地的出現. 多謝前度, 更多謝佢的對我不忠, 令我發現原來我身邊的人對自己有幾好.  好多人都會話自己傻及蠢, 無錯的係我成認, 原因我真係愛佢, 但相反就係一次又一次的傷害, 一次又一次的唔開心. 仲要俾的人落井下石, 及個的女人講埋的咁的說話, 無錯的係自己太信佢所講的說話. 但anyway 今日我終於要話俾自己知, 其實我無左你我一的都唔覺得係損失, 反而仲更加開心~~

  多謝您們的所有為我安排的嘢^^ • happy birthday~ 我老婆尋日生日 =) • karl replied at 2013-03-15 11:58 am


  ---------------------------------------------------------------


  happy birthday~ 我老婆尋日生日 =)


  ===============================================================

  thanks karl~~咁未好囉. 同老婆慶祝生日
 • TinnyCh replied at 2013-03-15 12:03 pm


  ---------------------------------------------------------------


  karl replied at 2013-03-15 11:58 am


  ---------------------------------------------------------------


  happy birthday~ 我老婆尋日生日 =)


  ===============================================================

  thanks karl~~咁未好囉. 同老婆慶祝生日


  ===============================================================


  尋日放左日假同佢慶祝啦 • karl replied at 2013-03-15 2:14 pm


  ---------------------------------------------------------------


  TinnyCh replied at 2013-03-15 12:03 pm


  ---------------------------------------------------------------


  karl replied at 2013-03-15 11:58 am


  ---------------------------------------------------------------


  happy birthday~ 我老婆尋日生日 =)


  ===============================================================

  thanks karl咁未好囉. 同老婆慶祝生日


  ===============================================================


  尋日放左日假同佢慶祝啦


  ===============================================================

  so sweet

 • 死婆, 驗左愛滋未? 妳生日先知染愛滋... 真係 thank you very much • 又黎呢邊講聲 : HAPPY BIRTHDAY~~~~ • happy birthday • 又黎呢邊講聲 : HAPPY BIRTHDAY~~~~ • FH replied at 2013-03-15 2:36 pm


  ---------------------------------------------------------------


  死婆, 驗左愛滋未? 妳生日先知染愛滋... 真係 thank you very much


  ===============================================================


  無聊~~未扮佢喇.login to reply
 

looks like your connection to she.com messageboard was lost, please wait while we try to reconnect.