pH值7.5洗Con水媲美護膚品?  • 最近博士倫出左隻洗Con水, pH值7.5,溫和度同護膚品有得揮呀!我地平時咪用開pH值5.5護膚品既,呢隻洗Con水做到好似自然淚水咁天然,唔使驚會刺激雙眼啦,仲好保濕添  • 咦,咁應該幾舒服,唔會眼澀噃


login to reply
 

looks like your connection to she.com messageboard was lost, please wait while we try to reconnect.