Haagen-Dazs 出左新野!  • 尋日見到7-11有杯新既Haagen-Dazs 藍莓芝士餅口味雪糕, 我係Haagen-Dazs fans, 即刻買黎試試, 好好味! 同平時d雪糕唔同架..係有藍莓醬係上面..食落去d芝士味勁濃,個底部仲有餅底!好似真係食緊藍莓芝士餅甘呀!  • thanks for sharing, 我好鍾意食blueberry cheese cake 架  • 我最鍾意08年出既綠茶味,唔同一般Haagen-Dazs咁甜仲帶一d淡淡既茶澀味,好正。blueberry我未見過,我會去supermarket check吓先


login to reply
 

looks like your connection to she.com messageboard was lost, please wait while we try to reconnect.