suki 徐淑敏皮膚露底牌 • 所以話, 女人千萬不要成日化��, 化�萓h會傷害皮膚, 睇suki就知, 20歲出頭已經沙紙咁. 對手既皮膚重好過臉部皮膚. • 老實講, 我大佢咁多都未至於好像佢皮膚咁差, 眼袋起曬紋. • Hi,

  我估你一邊出post,一邊陰陰嘴笑,得得戚戚,樣衰衰咁∼

  hehehe∼ • wow... I thought her skin is very good ga. Hm... its not extremely bad, but she does need to work on her 眼袋. Her neck looks kinda ugly for a 25 yr old girl too. About her face, I think she just wears too much make-up. • d相係响報紙個網度拎黎?點解我睇的係無o既?


  第一二幅個眼袋仲要唔同大細咁神奇? • She had eyelids surgery. • +ggg - 哈! 我又唔會咁, 只係好多suki supporters都猛話suki皮膚白滑, 我比d事實出來大家睇. 所以話好多明星只可遠觀.  lulu - 是呀, 網上相片, 你睇報紙?  SiSi -我覺得佢條頸好像chicken skin咁. • 佢初初出道無幾耐已經見佢係咁啦! 特別係啲眼紋, 幾多時佢幫雜誌影相都見到佢啲魚尾紋眼袋紋好嚴重. 有次睇唔記得邊本雜誌, 個睇相佬話佢啲眼紋係桃花紋. • suki 老得好快,成個呵婆咁 • 題外話: 我見好多鬼婆 30 歲眼尾就打嗮褶, 成個呀婆咁, 好肉酸 !!!

  中國人晤應該咁快打嗮摺 ! • 發水麵包! • 所以明星上鏡真係唔好信. d 相又用 photoshop 執過哂....

  不過真係有d 估唔到佢皮膚比我想像中差... • 雖然我一向覺得佢肥腫難分 !

  但會吾會系報紙用 photo shop 整衰佢 d 皮膚寫衰佢 ?! • they (鬼婆 )smile too much • kk replied @ 2009-10-02 1:34 pm


  佢初初出道無幾耐已經見佢係咁啦! 特別係啲眼紋, 幾多時佢幫雜誌影相都見到佢啲魚尾紋眼袋紋好嚴重. 有次睇唔記得邊本雜誌, 個睇相佬話佢啲眼紋係桃花紋.  ===>所謂桃花紋, 係笑起來才出現, 不笑時不會現. 再者, 眼下既桃花紋, 應該是向下一條一條在眼尾位出現. 不是在眼頭位出現. • 點解20多歳就出現咁多頸紋? • 我念係電腦圖片黎, 佢真人 skin 未至於咁衰 • 嘩, 成個阿婆咁喎, 佢得廿幾歲女咋, 啋! • 我都覺得系電腦合成相, 佢皮膚應該不至咁差 !

  p.s. 鬼婆真係老得好快, 三十歲對眼上下左右已經打嗮褶,成個 grandma 咁 ! • 可能佢拍緊整容前的廣告吧


login to reply
 

looks like your connection to she.com messageboard was lost, please wait while we try to reconnect.