stephy 唱歌唔駛鏈高8度呀? 點都係難聽架啦  • 果個fiona 又係,  最恐怖果兩個同台演出, 真係嚇餐屎...  • 簡直係滿清十大酷刑, 比困係維x酒店七日更難受~  • 而家好多所謂"歌星"真係不知所謂!  • 「相對地」fiona已算好,但仍不合格,楊千嬅又係好唔掂,關淑怡話聽唔到,但連歌詞都唱錯。


    起初我以為真的是無線問題。

    但最後李克勤同阿麟唱,兩個正常過正常。

    就知道咩叫做歌手,同咩叫做扮勁既歌手。


login to reply
 

looks like your connection to she.com messageboard was lost, please wait while we try to reconnect.