TO: 肥豬 • 昨晚依依不捨的離開 

  來來回回也不肯回家

  拍拖也許就是這樣的

  多謝你這麼的愛過我 • ??? • 都係我無用,做唔到當初應承你嘅事...


  其實我真係好唔捨得...


  前晚,我知可能係最後一次見你..我真係好依依不捨


  我連望你嘅勇氣都無...我驚我會唔捨得走...

  雖然結局一早已經預知,但係過程中我得到你嘅愛,


  我已經覺得無憾,能夠得到你嘅愛,我知我已經係好好彩嘅一個..

  要決定離開並唔容易...咁做只係想用另一種方式去愛護你...


  唯有係咁..先可以留係你身邊更耐


  我唔想當你厭倦我嘅時候到時我連留係你身邊嘅機會都無

  我本來想再次同你親口講多次我愛你...


  想再SMS你同你講我好掛住你...


  最後我只係SENT咗個空白SMS...


  而想講嘅嘢...就係我心入面...


  我會記住愛你嘅感覺...係好幸福,好溫馨


  希望你會開心快樂...而我..會係你身邊...唔會再做一個自私嘅人...


  多謝你


login to reply
 

looks like your connection to she.com messageboard was lost, please wait while we try to reconnect.