點解冇人鬧偷Edison電腦入面d 0既人? • im not going to judge anybody...i just wonder...

  why doesn't anybody blame on the people who stole pics from Edison's Mac?

  they were actually theives!

  they shouldn't have copied / revealed anything about customers

  i think it is a basic requirement to any staff who gets involved customers personal data/information and it is something applies to any companies!  as if everybody only concentrates on the morality of those celebrities

  weird

 • 因他以被警方控告""不誠實取他人知料""......... • 有呀


  你唔見咩?

  不過多數都係鬧男主角同某女角 • 無驚天爆料人,大家仲好可能係fake product既受害人. • 呢個係大家評論"道德"的高尚的表現.....


  落井下石,一沉百X,跟紅頂白!~ • SUPPORT this topic~


  兇手其實係偷相&放上網既人, 佢侵犯哂所有相中既人


  放相既方式又挑釁,似係有惡意的

  不過根本個個都想睇相,又點會有人鬧放相D人

  睇完D相又係度扮衛道之士,話人地虛偽扮純真...


  形像呢D野都係塑'造"出泥, 同真人唔同好正常, 無話虛唔虛偽


  唔通同你講佢係處女先係純真唔虛偽 • 係啦 成日話人變態 日日等相睇又唔變態


  話人假 成堆又八八卦卦 檢討下自己先啦 • 係喎~ 我估係因為八卦想知事情進展.


  但對當時人未嘗不是好事, 認清身邊的人不是很好嗎?


  當然, 徐步高未忘人一樣可以不認, 唔相信. 陳奕迅都可以繼續信自己老父無貪污. 陳四萬可以唔信細佬有做錯事, 高官同coco的都是假的.

  紙包不住火, 這是可預料的. 其實, 只要行得正企得正, 根本就不會俾人入到.

  我好細個媽媽就大義滅親, 小一冒簽默書家長簽名, 第一次出錯就俾我媽咪捉到, 仲要殺無赦, 主動告知訓導. 我記了一個小過.


  做人要有承担, 做每件事都應知道後果.


  我今天的成功多虧我媽媽的教導. 這才是正確!! • 不是放相人,我們都不知道她們的虛偽,放相人是錯,但他能給我們知道相中人的虛偽,我覺得放相人沒錯曬.怎會鬧放相人. • but the one who reveals pics (Kira) might not be the one who had stolen pics from Edison's Mac wor! • but obviously it's wrong to post something which you know the source is illegal. Also, it's wrong to look at those pics too... It's their privacy.. I don't understand why the public keep judgeing their private life. they are all adults.

  And i don't understand why ppl keep saying "我們都不知道她們的虛偽".. don't be so naive...you should know it from day 1 that the image projected by most of the artists is not their real personality. In fact, you should be surprised if they are actually. You should seggreate their image and real personality!
 • 偷竊點都係錯,唔可以輕視。如果唔係個個都話自己係盜俠,咁到時就人人自危。 • 竊取別人電腦入面既私人資料絕對唔係小事, 唔可以輕視! 這些人公然挑釁法治, 不斷傷害性地發佈一眾女星既裸照, 我覺得佢地殊不簡單, 我估單案應該涉及勒索. 佢地做得出咁既事, 好有可能有前科, 話唔定已經偷過好多客人既私人資料, 例如credit card, DOB, bank acct#之類, 話唔定已經利用緊人地既資料黎犯事.

  揭發女性虛偽既一面? 唔該唔好咁幻稚啦! 好多人細個既時候都會崇拜下偶像, 長大左自自然然會成熟, 會識得分辨是非, 我覺得係成長既過程, 用咁赤裸裸既辦發黎揭穿偶像, 無必要掛?
 • 現實世界多數人都會鬧放相的人, 只不過大報要靠呢d相搵食所以吹捧d放相人, 仲話警方執法係太緊張, 真係是非不分的報紙!

  要知道得閒上網鬧人的大都數係不務正業的流氓份子, 佢地最鐘意反政府, 挑戰執法部門架啦, 報紙佬當哂係民意, 真係唉! • thx for those comments


  i was actually worrying about being scolded for making this thread ^^

  說實話 replied @ 2008-02-17 3:23 pm

  偷竊點都係錯,唔可以輕視。如果唔係個個都話自己係盜俠,咁到時就人人自危。

  i totally agreed and it's what im talking about here


  in fact 偷相既人罪大惡極


  想像下我地攞電腦俾人修理


  俾人偷偷copy自己電腦入面資料


  呢個行為係illegal囉


  未經人地同意擅自偷取他人資料


  要拉應該拉呢個先


  發相者都唔0岩啦


  但係偷相同發相未必同一個人!


  complicated anyway @_@
 • 偷相既人罪大惡極m but

  你要理下人地睇到你d自拍既感受囉-


  成日覺得自己好有料甘.


  你有料既話呢個世界就冇人有料既啦.
 • 偷相既人of course 罪大惡極, B我一定撐硬阿嬌, (雖然佢對腳有力過我, 又擘得大過我), 但拍照者先係「禽獸」及「渣滓中的渣滓」,阿嬌絕對唔係(你只可以話係天真同傻的淫娃娃, 但一定唔係禽獸囉!) 阿嬌我支持你! 我會叫我阿爸俾錢請番當日為我做勢果D"追星FANS"喺當日嗌口號同舉牌, 你放心啦, 佢地好專業架, 一定唔會好似果日英皇請果D咁差, 竟然同傳媒講話唔係你FANS, 依個情況我唔會俾佢地出現, 唔係, 哼!咪使旨意出糧呀! • 係咪想佢出來講:


  係呀, 我係中意溝女, 係中意影佢地同share比d fd睇呀, 咁點丫? 慘得過佢地個個爭住比我影, 無比我影個d檢討下, 照下鏡啦!

  講真點解要追殺佢


  根本就係男既變態淫賤, 女既淫盪無腦


  追殺佢個d人唔該教下自己d 女先啦


  你情我願, 關人鬼事~~~


  我覺得佢冇問題wor


  好多男仔都想咁做ga la


  係d女仔蠢law


  or 其實係有利益我地唁知


  我反而有少少同情佢, 因為個個茅頭都指向佢!


  講真,佢都係受害者之一, 大家成年人你情我願, 又無擺支槍逼d女仔影, 又唔係佢放上網, 反而討厭天真嬌做錯唔認,企圖推�u責任落個男仔度...


  你睇阿蕉,柏G d表情幾咁enjoy就知啦
 • 講真wo


  咁耐以黎都係覺得放相人好賤


  搞到人地妻離子散又結唔成婚比天下人恥笑無陰公


  但拍片既唔放盪又點會肯影相,我又唔會話佢地淫賤抵死,但我會話佢地係蠢左囉

  鬧人淫賤既,其實自已私房都係一樣都唔頂架姐,不過中國人係咁架啦.....唉...無計 • 咁耐以黎都係覺得放相人好賤

  雖然係賤


  但我都好認同別人思想,佢又唔識當時人,我亦唔識,真係好想一齊分享囉,現實社會就係咁啦 • i believe only kira but many people would do the same if they'd got some pics like that!


  and people tend to check those pics are mostly out of curiosity la...i think • sorry i meant *not ONLY kira • 傳說中︰有一批(隊草)(0拍丸)的短片還未曝光.因此條世紀賤男唔敢返港,怕(放料人)再出招對付佢,還有被警方控告佢藏毒的可能.條世紀賤男以前曾經有接收小量大麻郵件記錄. • 靠睇片點告得入藏毒呀??? • 警方可能跟緊線喇,佢水洗都唔清,還有廣告商點睇佢,廣告商會唔會再用一個吸毒的人做代言人. • 大費周章拉冠A隊草??? 佢都無曬廣告啦, 不過都唔係永不翻身既, mr koo就係好例子! • 我都係一直覺得偷相同放相既人好唔啱囉, 係別人的私隱嘛. 依家搞到全世界都只係鬧男女主角, 奇怪!


login to reply
 

looks like your connection to she.com messageboard was lost, please wait while we try to reconnect.